Acc LQ #28049
  • 1 Minh Khôi Minh Quân
  • 2 Kenny Trương
  • 3 Đỗ Anh Văn
  • 4 Đỗ Bách
  • 5 55284
  • 6 Văn'n Anh'n Nguyễn'n

Acc LQ #28049 - Rank: Vàng